Line-up

De volledige line-up wordt bekend gemaakt op 27 februari. Pre-registreer je nu en bemachtig als eerste een ticket voor By the Creek 2017!

Tickets

Pre-registreer je nu en bemachtig als eerste een ticket voor By the Creek 2017!

Info

 • Praktsiche info
 • Tickets
 • Vervoer
 • Faciliteiten
 • Toegankelijkheid
 • Wat mag ik wel en niet meenemen?
 • Overig

Praktsiche info

OPENINGSTIJDEN
By the Creek 2017 vindt plaats op zaterdag 8 juli van 12.00 tot 23.00.

LOCATIE
Recreatieterrein Middelwaard, Vianen.
Bekijk op Google maps

MINIMUMLEEFTIJD
By the Creek is voor 18 jaar en ouder. Neem een geldig legitimatiebewijs mee zoals een ID kaart, paspoort of rijbewijs, anders kan toegang worden geweigerd. Een kopie geldt niet als geldig legitimatiebewijs.

Tickets

TICKETS KOPEN
Tickets zijn te koop via onze website www.bythecreekfestival.com/tickets. Koop geen tickets via onofficiële kanalen. Echtheid van deze tickets kan niet worden gegarandeerd waardoor de toegang tot het festival kan worden geweigerd.

MOBIELSCANNEN
Tickets kunnen vanaf je mobiel worden gescand.

Vervoer

PENDELBUS
Op 8 juli rijden er pendelbussen tussen Utrecht Jaarbeurs en Recreatieterrein Middelwaard. Tickets koop je hier.

AUTO
Van plan met de auto te komen? Volg dan de borden By the Creek en parkeer je auto op de daarvoor bedoelde parkeerplaats. Parkeerkaarten koop je hier.

FIETS
Woon je in de buurt en kom je met de fiets? Volg dan de borden By the Creek en stal je fiets in de daarvoor bedoelde rekken.

Faciliteiten

EHBO
Voel je je tijdens het festival niet goed? Loop dan even naar de EHBO. Je kan ze vinden op een centraal punt op het terrein en zijn er om je te helpen met gezondheidsproblemen.

KLUISJES
Er zijn voldoende kluisjes beschikbaar op het terrein. Schaf deze van te voren aan op www.bythecreekfestival.com/tickets

SIGARETTEN
Sigaretten zijn verkrijgbaar op het festival.

ETEN & DRINKEN
Eten en drinken is verkrijgbaar op het festival en te koop met munten.

OORDROPPEN
Oordoppen zijn verkrijgbaar bij de kassa’s.

Toegankelijkheid

ROLSTOEL
By the Creek Festival is deels rolstoeltoegangelijk. Houdt er rekening mee dat er veel gras en zand op het terrein is.

MEDICIJNEN
Neem medicijnen alleen mee als dit noodzakelijk is. Het meenemen van medicijnen is alleen toegestaan op vertoning van een officiële doktersverklaring en in de originele verpakking.

Wat mag ik wel en niet meenemen?

WEL TOEGESTAAN
• Digitale compact camera’s, Go Pro’s en polaraidcamera’s.

NIET TOEGESTAAN
• Vuurwerk, wapens of scherpe/gevaarlijke objecten.
• Professionele foto- en videoapparatuur.
• Geen brandbare spullen zoals deodorant of zonnebrand in spuitvorm. Deo rollers zijn wel toegestaan.
• Vloeistoffen zoals foundation en parfum.
• Eigen eten en drinken is niet toegestaan. Heb je een allergie waardoor je zeer beperkt bent in je voeding? Mail ons op info@bythecreekfestival.com o.v.v. ‘voedselallergie.’

Overig

DRUGS
By the Creek hanteert een volledig zero tolerance beleid ten aanzien van drugs.

Contact

Op onze INFO pagina kan je alle praktische informatie en veel gestelde vragen over By the Creek vinden.

Pers

Wil je een persaccreditatie aanvragen?
Mail ons op: pers@bythecreekfestival.com

Overig

Heb je een vraag?
Mail ons op: info@bythecreekfestival.com

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen enerzijds Apenkooi Events BV handelend onder de naam By the Creek, dan wel een samenwerkingsverband tussen haar derden, hierna allen tezamen te noemen: ‘By the Creek’, en anderzijds een persoon die een evenement van By the Creek (hierna het ‘Evenement’) wenst te bezoeken en hiertoe een toegangsbewijs heeft gekocht (hierna de ‘Bezoeker’) waarop By the Creek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en Bezoeker door koop van een toegangsbewijs deze voorwaarden expliciet heeft aanvaard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op toegangsbewijzen verkregen bij derden (bijv. agenten, websites van geautoriseerde partijen e.d.) die daartoe door By the Creek zijn ingeschakeld dan wel aangewezen. Welke partijen dit zijn wordt door By the Creek bekend gemaakt op dan wel via haar website www.bythecreekfestival.com alsmede op dan wel via de website van het Evenement.
 3. Onder Evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle door By the Creek georganiseerde (dance) feesten/festivals of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.
 4. Onder plaats waar het Evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waar het Evenement plaatsvindt.
 5. Indien er één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. By the Creek en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien By the Creek niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat By the Creek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

 1. De overeenkomst inzake het bezoeken van het Evenement tussen By the Creek en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor het Evenement bij By the Creek dan wel een door By the Creek ingeschakelde derde partij bestelt/koopt.
 2. Op deze overeenkomst tot koop van een toegangsbewijs alsmede het bezoeken van het Evenement zijn deze algemene voorwaarden alsmede de huisregels welke bekend zijn gemaakt op de website van het betreffende Evenement dan wel op de website van By the Creek, van toepassing (de ‘Huisregels’). De overeenkomst inzake het bezoeken van het Evenement tussen By the Creek en de Bezoeker, kan niet worden ontbonden danwel worden gewijzigd door de Bezoeker.
 3. By the Creek behoudt zich te allen tijde het recht om bestellingen van toegangsbewijzen te weigeren.
 4. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege By the Creek verstrekt document of een door of vanwege By the Creek verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.
 5. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van. Het toegangsbewijs wordt éénmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Het originele toegangsbewijs geeft de Bezoeker recht op bijwonen van het Evenement. Verlies, beschadiging, diefstal of misbruik van het toegangsbewijs komt vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, voor rekening en risico van de Bezoeker.
 6. Alleen aanschaf bij de door By the Creek ingeschakelde derden of bij By the Creek garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker.
 7. Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via de juiste elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. By the Creek kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
 8. By the Creek behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door Nassau Festival gestelde maximum te houden.

Artikel 3 Verbod doorverkoop e.d.

 1. De Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van EUR 5000,- per overtreding en EUR 1000,- per dag dat de overtreding voortduurt alsmede afdracht van de verkregen winsten.
 2. Een toegangsbewijs niet direct verkregen van dan wel betaald aan By the Creek en/of een door haar ingeschakelde derde partij is ongeldig en geeft geen recht tot toegang tot een Evenement. By the Creek kan bij de toegangscontrole een Bezoeker de toegang weigeren, indien By the Creek het vermoeden dan wel de wetenschap heeft dat sprake is van een ongeldig toegangsbewijs. De bewijslast dat wel sprake zou zijn van een geldig toegangsbewijs ligt bij de Bezoeker (bijv. door overlegging van een betaalbewijs aan By the Creek).
 3. De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden, zoals verwoord onder 1, aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze algemene voorwaarden alsmede de Huisregels ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens By the Creek voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.
 4. Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van EUR 5000,- per overtreding aan By the Creek verschuldigd en EUR 1000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van By the Creek om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 4 Overige verplichtingen van de Bezoeker

 1. De Bezoeker is verplicht zich tijdens het bezoeken van het Evenement te houden aan de Huisregels.
 2. De Bezoeker is verplicht, indien daarom verzocht wordt, mee te werken aan fouillering bij bezoek van het Evenement.
 3. De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel voor aanvang als tijdens het Evenement en zolang hij zich op de plaats waar het Evenement wordt gehouden, bevindt. De Bezoeker is op ieder moment en op ieder verzoek verplicht om aan medewerkers van By the Creek dan wel medewerkers van door deze ingeschakelde derden, zoals ordepersoneel en beveiligers, zijn toegangsbewijs te tonen.
 4. De Bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het Evenement als bij bestellen/kopen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om By the Creek onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.
 5. Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van genoemde apparatuur voor de duur van het Evenement.
 6. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, verboden middelen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
 7. Registratie van het Evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.
 8. Indien de Bezoeker na het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.
 9. De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van By the Creek, door haar ingeschakelde derden, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en ander bevoegden.
 10. Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By the Creek op en/of rondom het Evenement handelswaren te koop aan te bieden c.q. te verkopen.
 11. Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By the Creek op en/of rondom het Evenement flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.
 12. De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de regels die gelden voor de openbare orde (bijv. niet wildplassen, geen openbaar dronkenschap, geen agressief gedrag e.d.), bij overtreding hiervan zal By the Creek de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement weigeren, onverminderd het recht van By the Creek om de hieruit ontstane schade op de Bezoeker te verhalen.
 13. In situaties waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist By the Creek over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van By the Creek hieromtrent is bindend.

Artikel 5 Rechten van By the Creek

 1. Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden en/of de Huisregels is By the Creek gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan By the Creek, al dan niet via een (voor)verkoopadres heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.
 2. By the Creek behoudt zich te allen tijde het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de plaats waar het Evenement plaatsvindt te verwijderen indien By the Creek dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.
 3. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is By the Creek gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de houder van dit valse toegangsbewijs aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
 4. Door Bezoeker tijdens het Evenement gekochte consumptiebonnen in wat voor een vorm dan ook, kunnen enkel ingeleverd worden tegen op het Evenement aangeboden producten zoals drank en /of etenswaar. De consumptiebonnen geven nimmer recht op restitutie van een bedrag. Op een Evenement door de Bezoeker eenmaal gekochte consumptiebonnen geven derhalve tijdens dan wel na afloop van het Evenement geen recht op vergoeding dan wel teruggave van het aankoopbedrag.
 5. Een aankondiging voor een line-up van artiesten, locatie e.d. is vrijblijvend en kan aan wijzigingen onderhevig zijn. By the Creek is immer gerechtigd wijzigingen door te voeren, welke nimmer een recht tot schadevergoeding voor de Bezoeker geven. Uiteraard wordt te allen tijde geprobeerd een wijziging door te voeren passen bij het karakter van het Evenement.
 6. De artiest en By the Creek zijn gerechtigd om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Bezoekers die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding dan wel op portretrecht.
 7. By the Creek behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 6 Overmacht

 1. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), aanwijzingen van de overheid, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft By the Creek het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum of het Evenement in zijn geheel te annuleren.
 2. Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door By the Creek wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal By the Creek uitsluitend een Bezoeker in bezit van een origineel betalingsbewijs verkregen van een door By the Creek erkend verkooppunt voor een toegangsbewijs voor een Evenement een redelijke vergoeding geven, welke nooit meer in waarde kan bedragen dan de prijs welke staat vermeld op zowel het betalingsbewijs als het toegangsbewijs.
 3. Indien een Evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal By the Creek de Bezoeker een korting van 25% geven op een ander, volgend Evenement dat door By the Creek wordt georganiseerd.
 4. Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door By the Creek wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Indien dit het geval is, zal dit via de website van By the Creek bekend worden gemaakt. De Bezoeker kan in dat geval geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement dat By the Creek wordt georganiseerd, zoals genoemd onder 4.
 5. Een beroep op hetgeen in dit artikel staat vermeld dient binnen zeven (7) dagen na de originele datum van het Evenement schriftelijk bij By the Creek te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs).

Artikel 7 Aansprakelijkheid By the Creek

 1. By the Creek is nimmer aansprakelijk voor schade van de Bezoeker door het bezoeken van het Evenement tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld van By the Creek. In dat geval is aansprakelijkheid van By the Creek beperkt voor directe schade die de Bezoeker lijdt, waartegen By the Creek verzekerd is en die door de verzekeraar daadwerkelijk wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
 2. Gevolgschade;
 3. Immateriële schade;
 4. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van door By the Creek ingeschakelde derden en hulppersonen van By the Creek.
 5. Claims jegens By the Creek dienen binnen zeven (7) dagen nadat de Bezoeker de schade heeft geleden schriftelijk bij By the Creek te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs) en worden dan zo spoedig mogelijk behandeld.
 6. Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door de Bezoeker voor eigen rekening en risico, in die zin dat By the Creek geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
 7. By the Creek zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdsschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Bezoeker en/of derden mocht ontstaan. Aanvangs- en beëindigingstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen / uitlopen. De Bezoeker is gehouden om regelmatig te controleren op de website van By the Creek of de aanvangstijd ongewijzigd is.
 8. By the Creek is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. By the Creek is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het Evenement.
 9. By the Creek is ook niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van goederen dan wel van het toegangsbewijs.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij By the Creek partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Partijen zullen pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Huisregels

Tijdens het bezoeken van By the Creek Festival gelden voor alle bezoekers de volgende huisregels (de ‘Huisregels’):

 1. Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Bezoekers zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen die op verzoek getoond dient te worden;
 2. Het in bezit hebben of verhandelen van (soft- en hard-)drugs is niet toegestaan op By the Creek Festival. Bij constatering van (openlijk) gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht van de bezoeker en de drugs aan de politie.
 3. In het kader van de veiligheid zal By the Creek haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan;
 4. Bezoekers van By the Creek Festival betreden het terrein op eigen risico. By the Creek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van By the Creek, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op By the Creek Festival, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van By the Creek;
 5. Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen. Deze zijn te verkrijgen bij de entree van By the Creek Festival. Bezoekers van By the Creek Festival dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende kleding is niet toegestaan;
 6. By the Creek behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen;
 7. Roken in tenten is niet toegestaan;
 8. Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren;
 9. Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door By the Creek niet getolereerd;
 10. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van By the Creek promotiemateriaal (zoals samples/flyers e.d.) uit te delen;
 11. Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By the Creek;
 12. Bij het betreden en verlaten van By the Creek zullen bezoekers ervoor zorgdragen geen overlast te veroorzaken voor de buurt;
 13. Het is bezoekers niet toegestaan glazen / bekers mee te nemen buiten het terrein;
 14. Eenmaal gekochte consumptiebonnen, in wat voor een vorm dan ook, worden niet teruggenomen door By the Creek;
 15. Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van By the Creek te allen tijde op te volgen;
 16. Bezoekers die zich niet aan de Huisregels en Algemene Voorwaarden Bezoekers houden, zal de toegang tot het terrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten;
 17. Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Bezoekers.

Privacy statement